Rodzaje akcji w spółce akcyjnej
Należą do nich:2 września 2019 r. przekazano do podpisu przez Prezydenta ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, przewidującą obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych.. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie (zobacz: spółka giełdowa).Podstawowe informacje o spółce akcyjnejRodzaje akcji w spółce akcyjnej.. Spółka akcyjna, oprócz akcji, może wydawać inne papiery wartościowe.. W przypadku umorzenia akcji bez zgody .Akcje niepieniężne - są to akcje, które wydaje spółka akcyjna w zamian za aporty np. wartości niematerialne i prawne, nieruchomości.. Akcje imienne zawierają oznaczenie osoby akcjonariusza.. rozróżniają dwa rodzaje akcji, tzn.: akcje imienne, akcje na okaziciela.. Akcjom mogą być nadawane różne uprzywilejowania, najważniejsze: co do głosu, co do dywidendy, co do uczestnictwa w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji.. Są to dokumenty poświadczające prawa majątkowe, a także prawa wynikające z samego faktu ich posiadania - np. prawo głosu.. Zgodnie z art. 328 kodeksu spółek handlowych, dokument akcji powinien zawierać następujące dane: firmę, siedzibę i adres spółki,Akcje to papiery wartościowe emitowane przez spółkę akcyjną.. Są one papierami wartościowymi, czyli prawami majątkowymi, stwierdzającymi udział danej osoby w spółce akcyjnej.Artykuł omawia poszczególne rodzaje akcji..

Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych.

Forma ta zastrzeżona została pod rygorem nieważności.Spółka akcyjna w Polsce W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ją Kodeks handlowy.. Utworzenie tego rodzaju spółki wymaga ustanowienia jej statutu w postaci aktu notarialnego.Akcja = udział (ułamek) w kapitale zakładowym Zgodnie z art. 302 k.s.h.. Zbycie akcji imiennej Na podstawie art. 339 K.s.h podstawą do przeniesienia własności akcji na inną osobę jest pisemne oświadczenie, które możemy spisać bezpośrednio na dokumencie .Akcje kojarzą się przede wszystkim ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych.. Umorzenie akcji w spółce akcyjnej powoduje obniżenie kapitału zakładowego (art. 360 k.s.h.).. W takim przypadku, obok imienia i nazwiska (firmy, nazwy), należy wskazać wysokość dokonanej wpłaty na akcje.Wydanie dokumentów akcji.. Dobrowolne.. Akcje prywatnych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych już wkrótce będą podlegać obowiązkowej dematerializacji, a dane dotyczące struktury akcjonariatu oraz tożsamości akcjonariuszy spółek będą gromadzone w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy.Spółka akcyjna, w zależności od brzemienia jej statutu, może wydawać zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela..

Kluczową kwestią w spółce akcyjnej są akcje .

Określa ułamekAkcjonariusz wnosi bowiem do Prostej Spółki Akcyjnej wkład y celem uzyskania w niej akcji.. 1 KSH, zaopatrzonego pieczęcią i podpisem zarządu.Do grudnia 2020 r. akcje w spółce akcyjnej mogą mieć formę dokumentu określającego dane adresowe i nazwę spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym spółka jest wpisana do rejestru, wartość nominalną akcji, uprawnienia związane z jej posiadaniem, wysokość dokonanej wpłaty itd.spółki jest osoba wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacz akcji na okaziciela.. Akcja jest papierem wartościowym.. ), który jest prowadzony w formie elektronicznej i może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.Rodzaje akcji - akcje imienne Kodeks spółek handlowych wyróżnia akcje imienne lub na okaziciela (art. 334 § 1 ksh).. Umorzenie akcji za wyjątkiem umorzenia ustawowego jest możliwe tylko i wyłącznie gdy taką możliwość przewiduje statut spółki akcyjnej (art. 359 Kodeksu spółek handlowych, dalej jako ksh).. Powyższe oznacza, że już na etapie rejestracji spółki akcyjnej w KRS musicie pamiętać o tym, aby dokonać ujawnienia jedynego akcjonariusza w KRS.Podstawowe informacje o spółce komandytowo-akcyjnej To nie są akcje różnego rodzaju, ponieważ akcje imienne są ucieleśnieniem takich samych praw, jak akcje na okaziciela..

Dokument akcji.

Podstawowy podział akcji w spółce akcyjnej, to podział na akcje imienne oraz na okaziciela.. Sama historia akcji jest jednak znacznie dłuższa od historii rynków kapitałowych.Zarząd zgłasza tę okoliczność do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza.. Mają one charakter udziałowy, jak i nadają posiadaczowi prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym.. Muszą być one pokryte w całości już przed zarejestrowaniem spółki.Umorzenie akcji wymaga uzasadnionej uchwały walnego zgromadzenia.. Każda z nich musi mieć określoną, równą wartość nominalną, która nie może być niższa niż 1 gr.. Wyróżniamy następujące rodzaje wkład ów:W wypadku uzależnienia zbycia akcji przez statut spółki akcyjnej od zezwolenia spółki, to zasadą jest, że organem właściwym w tej sprawie jest zarząd spółki.. ZDematerializacja akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych.. Inny typ akcji przysługiwałby założycielom (tzw. inwentorom), a inny inwestorom czy pracownikom.. Akcje imienne, to takie, gdzie w dokumencie wpisane jest imię i nazwisko nabywającego je .Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, którą można utworzyć w wyniku zgromadzenia wspólników kapitału akcyjnego w postaci gotówki lub aportów i dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej (jej wysokość to minimum 1 grosz)..

kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje.

Dokument akcji imiennej związany jest z osobą przynajmniej pierwszego akcjonariusza, legitymując osobę wpisaną do księgi akcyjnej.RODZAJE AKCJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Dość poważnie rozważana jest koncepcja, aby podzielić akcje na różne kategorie w zależności od funkcji pełnionej w spółce.. Przepisy k.s.h.. Akcje .. Rodzaje wkładów na pokrycie akcji W Prostej Spółce Akcyjnej na pokrycie akcji mogą być wnoszone wkład y pieniężne i wkład y niepieniężne.. Zarząd powinien udzielić zezwolenia w formie pisemnej.. Akcje spółki nie będą miały formy dokumentu, będą miały formę zdematerializowaną i będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (art. 300 29 ksh i art. 300 30 ksh.. Zanim przedstawimy poszczególne rodzaje akcji w spółce akcyjnej należy najpierw określić jaką treść powinien mieć dokument akcji.. powinna wynosić co najmniej 500,000 zł, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 złoty.. Poniżej prezentujemy proponowany podział akcji:Rodzaje akcji giełdowych.. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej, takiej, której akcje są dopuszczone do publicznego obrotu,.Charakterystyka spółki akcyjnej.. Niemniej istnieją określone okoliczności, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakazują wydawanie wyłącznie akcji imiennych, np. akcje aportowe, akcje uprzywilejowane lub akcje obciążone obowiązkiem powtarzających się świadczeń .Charakter prawny sprzedaży akcji spółki różni się w zależności nie tylko od specyfiki obrotu, którego są przedmiotem ale również od ich rodzaju.. Roszczenie to obejmuje jednocześnie uprawnienie do wydania im ważnego dokumentu akcji a więc o treści ustalonej zgodnie z bezwzględnie wiążącym przepisem art. 828 par.. Na akcję uprzywilejowaną co do głosu przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.. Akcja to ucieleśnienie praw (np. prawa do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, żądania wypłaty dywidendy itp.) i obowiązków (np. obowiązku dopłaty powtarzających się świadczeń niepieniężnych) w spółce akcyjnej jej wspólnika; cząstka kapitału zakładowego spółki,Akcje są rodzajem papierów wartościowych.. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości.. Akcje to walory notowane na giełdzie papierów wartościowych - na giełdach w różnych krajach, w tym na GPW w Warszawie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt