Charakterystyka zespołu klasowego klasa 1
10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .zawartoŚc teczki wychowawcy klasy.. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie 3.. DIAGNOZA STANU - CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KLASOWEGO Zespół klasy I a liczy 22 uczniów - 10 chłopców i 12 dziewczynek.. tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.. EDUKACJA PROZDROWOTNA Kontynuacja programu „Klasa bez papierosa"- wypełnianie ankiety dotyczącej zachowań uczniów wobec palenia tytoniu.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Pogadanka: Bezpieczna droga do i ze szkoły.1.Zajęcia otwarte w klasie II c w dniu 23.04.2013 - prowadząca Elżbieta Ławreszuk; Temat: Powtórzenie wiadomości o owadach, rybach, płazach, gadach i ssakach.. Mieszka I w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016 Klasa 1 „pre IB" przygotowująca do podjęcia nauki w klasie z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ (International Baccalaureate Diploma Programme) Zasady naboru dla kandydatów do klasy pre-IB są niestandardowe..

charakterystyka klasy.

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.. Następnie sporządź krótką notatkę z rozmowy, zapisując w punktach uzyskane informacje.Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów / osoba odpowiedzialna Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego: Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.1) Sprawdź w dowolnym słowniku terminów literackich definicje następujących pojęć: „opis" i „charakterystyka postaci".. Fazy rozwoju klasy jako .Klasa jak każda inna-tak można określić naszą wspaniałą gromadkę,czyli klasę 3 b. składa się ona z 29 uczniów,a konkretnie z 17 dziewcząt i 12 chłopców.. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb..

Diagnozowanie zespołu klasowego.

Samorz ąd klasowy składa si ę z: a. przewodnicz ącego, b. zast ępcy przewodnicz ącego, c. skarbnika.. Budowanie więzi pomiędzy uczniami 4.. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienie ze strony innych osób 5.W każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających.. 0 punktów w obszarach „Stosunek do nauki i frekwencja" oraz „Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią".PLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO DLA KLASY Ia- SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCHACZOWIE.. samorzĄd klasowy.. włączanie się do wybranych zadań.. 2) Przeprowadź wywiad z kimś, kto w pewien sposób ci imponuje (może to być członek rodziny, przyjaciel itd.).. Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego.. (8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Każdy kandydat doCharakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. Przeważają osoby wysokie i szczupłe.Lp.. 2013 r. -prowadzące Agnieszka Bujnowska i Marta Słoma Temat: Miododajne pszczoły..

Wybór samorządu klasowego, przydział obowiązków.

4.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .podda refleksji swoje mocne strony jako wychowawcy klasy, przećwiczy wybrane sposoby diagnozowania zespołu klasowego, określi własną rolę w budowaniu klasy jako zespołu, przećwiczy budowanie klasowego kontraktu.. Nasz wygląd i styl nie różni się zbytnio od siebie .. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Zajęcia otwarte w klasie III a w dniu 13.05. .. regulamin zespoŁu szkÓl nr 1.Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2017/2018 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1.. Nowatorstwo dydaktyczne w realizacji programów nauczania.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Zmiany w WSO..

Integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie i zrozumienie sie 2.

narady ,dyskusje na godzinach .Poznawanie klasy szkolnej jako zespołu wychowanków Jednym z ważnych zagadnień badawczych, jakie stają przed nauczycielem w odniesieniu do klasy szkolnej jest poznanie jej jako grupy społecznej.. Zwróć uwagę na różnicę między nimi.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Pomocne będą tutaj wszystkie metody i techniki diagnostyczne omówione w trzeciej części opracowania.Praca Zespołu Nauczycieli uczących w klasie II A Rok szkolny 2016 / 2017 semestr I Sprawozdanie Autor: mgr inż. Marlena Drąg Strzelin, 23.01.2017 r. Sposób wyboru samorz ądu klasowego okre ślaj ą uczniowie wraz z wychowawc ą klasy.. Rodzaj imprezy Liczba uczniówII.. Poruszane zagadnienia: Cechy dobrego wychowawcy.. godziny wychowawcze.. Jestesmy niepowtarzalnym rocznikiem "91,tj.liczymy sobie po 15 wiosen.. Ocenianie zachowania uczniów.. Połowa dzieci zna się, ponieważ uczęszczała razem do szkolnej " zerówki".. Zmieniła się również nauczycielka.Zadania Samorz ądu klasowego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 1.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Klasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. 2.Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników.. Opiekunem samorz ądu jest wychowawca klasy.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. klasowa trÓjka rodzicÓw / z adresem i numerem telefonu/ wykaz uczniÓw zdolnych i sŁabych oraz praca z tymi uczniami.. Ja jako wychowawca.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .Dla nauczycieli Podstawówka klasy 1-3 Klasa 3 Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3.. Należy zwrócić uwagę, że .udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie interesuje go samorozwój, nie pracuje na rzecz zespołu klasowego.. Pozostałe dzieci przybyły do klasy z innych przedszkoli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt