Rzeczpospolita obojga narodów prezentacja
Cytuj .Prezentacji prosimy dokonać do 21 czerwca, do czasu, w którym oficjalnie rozpocznie się konferencja.. Cel ogólny: • poznanie przyczyn, postanowień i następstw unii polsko- litewskiej z 1569 r. Cele operacyjne: Uczeń pamięta: • datę i miejsce zawarcia unii polsko-litewskiej w XVI wieku • postanowienia unii {wspólne i oddzielne organy władzy i urzędy .Unia realna Polski i Litwy z 1569 roku doprowadziła do powstania dużego i liczącego się w Europie państwa, zwanego odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów.. Odpowiedz.. Ruś, Ruthenia, Rosja, ruski, russki - uwagi o słowach podstawowych Uwzględnienie roli czynnika wschodniosłowiańskiego w dziejach i dniu dzisiejszym BałtówW granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów znajdowało się wiele współczesnych państw - Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa czy Estonia.. Organami władzy był król, senat składający się z najwyższych dostojników duchownych i świeckich oraz szlachecka Izbę Poselską, wybierana na lokalnych sejmikach i je reprezentująca.. Rzeczpospolita osiągnęła wtedy apogeum terytorialne.Unia lubelska - porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie.Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna).Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569.Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Na mocy unii lubelskiej zawartej w 1569 r. powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów złożona z dwóch państw: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego..

Wspólne państwo Polaków i Litwinów trwało przez ponad dwa wieki - aż do czasu ...rzeczpospolita obojga narodÓw w xvii w.

Postanowienia Konstytucji 3 maja 1791 r. Zwiększała znaczenie sejmu szlacheckiego.. -różnorodność narodowa -włączono do Polski Prusy Królewskie -szlachta przenosi się na wschódPrezentacja delegacji (konferencja wileńska) Dwór Jego Królewskiej Mości.. W tym wątku toczyć się będą obrady konferencji.1 lipca 1569 roku zawarta została unia polsko-litewska, tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.. Rzeczpospolita Obojga Narodów, unia lubelska, szlachta, wolna elekcja, sejm, senat, izba poselska, monarchia elekcyjna, Lublin Analizowanie i interpretowanie różnych źródeł informacji.Materiał, który wykorzystałem do filmu: z większych osiągnięć było podpisanie unii realnej Polsko - Litewskiej w Lublinie w 1569 r. skutkiem czego było powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.. Patrycja_123 106 .IEŚW.. Uczeń dowie się kiedy powstała i w jaki sposób funkcjonowała Rzeczpospolita Obojga Narodów.. Dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie 2.. Na czele paostwa stał król, który zrzekł się na rzecz sejmu ze swoich praw dziedzicznych do Litwy; zachował tytulaturę Wielkiego Księcia Litewskiego.Odpowiedz na pytania 1.Dlaczego chciano zawrzeć unię realną między Polską I Litwą?. Wiek XVII okazał się najkrwawszym w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów..

Państwa posiadały wspólną politykę zagraniczną, obronną i monetarną oraz ujednolicony system celny.Rzeczpospolita Obojga czy wielu narodów?

W XVIII wieku pozbawiona była armii oraz stałych dochodów.. Losy kraju przestały zależeć od jego mieszkańców.T: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów - notatka _____ 1.. Po wyjaśnieniu na forum wypisują informacje do uzupełnienia schematu: Unia lubelska 1569 r. (unia realna) Rzeczpospolita Obojga NarodówW Rzeczypospolitej Obojga Narodów -cz.2.. Z całego serca dziękujemy za przyjęcie zaproszenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów i przybycie do Wilna.. Projekt: Historia a teraźniejszość.. Indywidualna praca uczniów z tekstem źródłowym: Akt unii lubelskiej z 1569 r. Uczniowie czytają tekst.. _JAGODOWO_ 147 pkt.. Jakie były skutki zawarcia unii?. Rzeczpospolita Obojga Narodów Przyczyny Unii Realnej z Litwą: - Król było ostatni z rodu Jagiellonów (nie miał następcy co groziło rozpadem unii personalnej obu krajów) - Szlachta Polska dążyła do zdobycia olbrzymich posiadłości ziemskich na terenie Litwy - Szlachta LitewskaRzeczpospolita Obojga Narodów Unia podpisana w Lublinie w 1569 roku doprowadziła do utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów.. Zgodnie z jej założeniami władza należała do ogółu szlachty, która mogła wpływać na politykę kraju poprzez uczestnictwo w sejmikach i sejmach.Rzeczpospolita Obojga Narodów po I rozbiorze.. Wybierany na dwa lata Sejm miał być ,,zawsze gotowy", tj. w każdej chwili mógł być zwołany na sesję nadzwyczajną.. Do tego pewne tereny obecnie należące do Rosji.. Państwu polsko-litewskiemu przyszło stoczyć w nim długotrwałe wojny ze Szwecją, Rosją i Turcją.Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów określa się jako monarchię mieszaną.. W wyniku połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał jeden z największych terytorialnie krajów w Europie.Powstało jedno paostwo - Rzeczpospolita Obojga Narodów, złożone z dwóch równoprawnych części: Korony (dawne Królestwo Polskie) i Litwy (dawne Wielkie Księstwo Litewskie).. Posty: 12 • Strona 1 z 2 • 1, 2.. 1768 - 1772 - konfederacja barska.. Podkreślają niezrozumiałe słowa.. Olivia16 133 pkt.. Najlepsi w tym miesiącu pawlowiczf 310 pkt.. Komentarze (0) skomentuj Najnowsze Najstarsze Najlepiej ocenione REKLAMA.. -nowe państwo liczyło 800 tyś km2 i 7 milionów mieszkańców.. Twór ten był niezwykle zróżnicowany zarówno społecznie jak i ekonomicznie.- 1569 unia lubelska (połączenie Polski i Litwy unią realną, utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów - jednego z największych państw ówczesnego świata) - utrwalenie zasady pokoju wyznaniowego i tolerancji (duże poparcie dla Reformacji wśród szlachty, projekty utworzenia Kościoła narodowego, 1573 konfederacja warszawska .Od końca XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów zaczęła się przeistaczać z kraju silnego w państwo, z którym nikt się nie liczył.. Kalendarium wydarzeo: 1764 - Stanisław August poniatowski zostaje królem .. Prezentacja programu PowerPointRzeczpospolita Obojga Narodów (Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) - państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569-1795 na mocy unii lubelskiej.Maria Sawicka Konspekt lekcji z historii i społeczeństwa Wykorzystanie metody SWOT Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów.. cirrus 204 pkt.. (na zdjęciu kopia rzeźby przedstawiającej Arystotelesa autorstwa Lizypa, fot. Eric Gaba, CC BY-SA 2.5) W Koronie Królestwa Polskiego u progu epoki wczesnowożytnej powstał system polityczny gwarantujący udział rycerstwa w życiu publicznym.Rzeczpospolita Obojga Narodów składła się z: Korony (Małopolska, Mazowsze, Podlasie,WIelkopolska), Litwy (Litwa, Ruś, Żmudź), Prus, terenów dzisiejszej Ukrainy (Podole, Dzikie Pola, Zaporoże), Inflant oraz Kurlandii i Semigalii - lenna RON (co sprawia, że pośrednio jesteśmy w posiadaniu kolonii - Tobago i Gambii).Prezentacja obrazu J. Matejki „Unia lubelska".. 1772 - I rozbiór Rzeczypospolitej.Czy spodobałaby mu się Rzeczpospolita Obojga Narodów?. Stała się całkowicie uzależniona od potężnych sąsiadów, przede wszystkim Rosji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt